podobné referáty

Spravodlivosť
Hans Kelsen definuje spravodlivosť iba ako „pe ... viac...

Porotný systém v USA
História poroty História poroty siaha až ... viac...

Úvod do právnych disciplín
Thomas Hobbes (1558-1679) – Teória spoločenskej ... viac...

Európske právo
Adjektívum európske napovedá, že ide o právo e ... viac...

Právo Indie - Hinduizmu
India Povedomie mnohonárodnostnej Indie je dete ... viac...

ico refreklama

Právny systém


Hodnotenie:
Zobrazení: 6596


Právny systém.
 je normatívny systém- systém, ktorí tvoria normy hierarchicky usporiadané vo vzťahu k základnej norme (právna norma- u nás)
 modizmus práva- že na určitom území je jedno platné právo- štátom uznaná forma práva
- štátne donútenie
Právna norma je určitý druh spoločenskej normy. Všeobecne záväzné pravidlo správania sa ľudí. Má určité špecifické znaky:
1) štátom uznaná forma
2) všeobecnosť právnej normy
3) záväznosť
4) normatívnosť
5) štátne donútenie


1) forma práva v ktorej sú právne normy vyjadrené. V systéme kontinentálnej Európy. právna norma + právny predpis, právna norma nie je obsahom právneho predpisu
2) Právna forma sa vzťahuje na neurčitý počet subjektov rovnakého druhu.
3) platná a účinná
4) právna norma ako pravidlo správania je vyjadrená prostredníctvom viet. Normatívne , permisívne.
5) môže byť priame alebo nepriame:
nepriame: aby subjekt dobrovoľne plnil povinnosti
priame: ak neplní dobrovoľne = polícia, súdy


Štruktúra právnej normy:
 vnútorné usporiadanie právnej normy
 trichotonomická štruktúra právnej normy
1, hypotéza
2, dispozícia
3, sankcia

1) stanovuje podmienky, za ktorých subjekt musí splniť povinnosť alebo uskutočniť oprávnenia
2) je vlastné pravidlo správania sa
3) ujma, ktorá postihuje toho, kto za podmienok stanovených hypotézou nedodržal pravidlo správania sa vyjadrené dispozíciou

Právna norma nemusí byť v jednom normatívnom právnom akte.

Poznáme zdvojenú štruktúru právnej normy:
 z primárnej hypotézy
 z primárnej dispozície
 zo sekundárnej hypotézy
 zo sekundárnej dispozície
Druhy právnych noriem:
 primárne = pôvodné  orgány so zákonodárnou a ústavodárnou právomocou + obec a vyšší územný celok ( VÚC )
 sekundárne = odvodené – sú vydávané v medziach a na základe primárnych štátne orgány s výkonnou mocou

Z technického hľadiska sa vydávanie sekundárnych právnych noriem uskutočňuje tak, že primárna norma obsahuje tzv. blanket = ustanovenie ktorým sa splnomocňuje príslušný štátny orgán na vydanie sekundárnej právnej normy, ktorá v čase vydania primárnej právnej normy ešte neexistuje.

 blanketová právna norma – obsahuje blanket
 odkazujúca právna norma- budú odkazovať na konkrétny normatívno-právny akt.


 kogentné – právna norma, ktorú nemožno vôľou zmluvných strán modifikovať alebo vylúčiť
 dispozitívne – opak kogentnej


Právo

dispozitívne súkromné verejné kogentné
horizontálnosť vertikálnosť
rodinné právo štát
obchodné a duševné 
vlastníctvo PO

FO
trestné, finančné, správne, štátne právo


generálne: obsahuje väčšiu mieru zovšeobecnenia
špeciálne: aplikované na úzky okruh právnych vzťahov

Platnosť a pôsobnosť právnej normy
Na to aby bola platná musí byť publikovaná v zbierke zákonov. Až účinnosťou právnej normy sú práva a povinnosti záväzne pre subjekty.
Medzi platnosťou a účinnosťou je legisvakačná lehota.
Ustanovenia o účinnosti:
- generálne: obsahuje ho ústava alebo publikačná norma
- špeciálne: budú konkrétne hovoriť na konkrétny prípad kedy bude daná účinnosť

Zánik platnosti a účinnosti právnej normy
Dôvody zániku platnosti a účinnosti stanovuje platné právo
vonkajšie dôvody: zánik platnosti a účinnosti staršej právnej normy a vznik novšej právnej normy

derogačné klauzuly: 1) generálne
2) taxatívne

1) vo všeobecnosti vyhlasuje všetky právne normy ktoré sú s ňou v rozpore za zrušené.
2) presne taxatívnym spôsobom vymenúva zrušené právne normy

vnútorné dôvody: termínované právne normy,ktoré už obshaujú zánik platnosti a účinnosti.

Právny vzťah a jeho štruktúra.

 skladá sa zo subjektov
 aj z predmetu právneho vzťahu
 obsah právneho vzťahu = súhrn práv a povinností
 právne skutočnosti = je to skutočnosť iná než zákon  spôsobí vznik, zánik, zmenu
právneho vzťahu

 právne skutočnosti  objektívne = skutočnosť, ktorá nezávisí od vôle subjektu (smrť,
narodenie, plynutie času)
 subjektívne = je závislá od vôle zmluvných strán

 subjektívne právne skutočnosti  protiprávne konanie = trestný čin, priestupok, porušenie
noriem pracovného práva, civilné delikty (omeškanie
platenia, vadnosť)
 právne konanie = konštitutívne rozhodnutia štátnych
orgánov
= právne úkony

Subjekty právnych vzťahov

FO má spôsobilosť mať práva a povinnosti, vzniká narodením, zaniká smrťou.
 súd vyhlási osobu za mŕtvu ak:
 osoba nezvestná ( s prihliadnutím na vek a okolnosti prípadu)
 smrťou inak (letecké nešťastie)
 spôsobilosť na právne úkony: 18 rokov
aj 16 ročná osoba, ktorá uzatvorí manželstvo so súhlasom súdu
 od 15 rokov trestno-právne zodpovedná = deliktuálna
 procesná spôsobilosť = znamená byť spôsobilým účastníkom občiansko-právneho konania


PO  má vlastnú právnu subjektivitu
 má majetkové a personálne substráty
 má určité usporiadanie
rozdelenie PO:
1) združenie FO alebo PO ( politické hnutia, cirkevné organizácie, družstvá, stavovské komory)
2) účelové združenia majetku ( nadácie, fondy)
3) jednotky územnej samosprávy (obce, VÚC)
4) iné PO o ktorej to ustanovuje zákon ( štátne podniky)


Založenie PO  zakladateľská listina alebo iným spôsobom uvedeným v zákone
 zápisom do Obchodné registra (OR)ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...