podobné referáty

ico refreklama

Podmienkové súvetia


Hodnotenie:
Zobrazení: 4436


Najčastejšie používanou spojkou v podmienkových súvetiach je spojka if. Podmienkové súvetia delíme na tzv. podmienkové súvetia skutočné a neskutočné. Skutočné sa ďalej delia na prítomné a budúce, neskutočné sa delia na prítomné a minulé.


Podmienkové súvetie skutočnéPodmienkové súvetie skutočné vyjadruje podmienku splniteľnú. If tu má význam slovenského keď, či, ak, pokiaľ, keby. V podmienkovom súvetí možno po podmienkovej spojke použiť akýkoľvek čas okrem času budúceho. Ten je nahradzovaný časom prítomným. (Nezamieňať podmienkové súvetie a vety predmetné. Tu je možné po spojke if použiť budúci čas.)I will come if I can.


Prídem, ak budem môcť.


Prítomné podmienková súvetieObe vety sú v prítomnom čase a vyjadrujú skutočnosť platnú za daných podmienok.If I have enough time I write to my parents every week.


Keď mám dosť času, píšem svojim rodičom každý týždeň.

Water freezes if the temperature goes below zero.


Voda mrzne, pokiaľ teplota klesne pod nulu.


Budúce podmienkové súvetieBudúcnosť sa po podmienkových spojkách vyjadruje prítomným časom. (Zrovnaj s časovými spojkami)If it is nice weather tomorrow we will go swimming.


Ak bude zajtra pekné počasie, pôjdeme sa kúpať.

We will go alone if they don't come.


Pôjdeme sami, ak neprídu.

I won't be done in time unless you help me.


Nebudem hotový včas, pokiaľ mi nepomôžeš.


Podmienkové súvetie neskutočnéPodmienkové súvetia neskutočné vyjadrujú podmienku neskutočnú, len predpokladanú. Význam if tu zodpovedá slovenskému keby, keby som, apod.a) prítomnéPo podmienkových spojkách sa prítomnosť, ktorá je avšak neskutočná, nepravdivá, vyjadruje minulým časom. Minulý čas slovesa to be je v tomto prípade vždy v tvare were, a to i v 1. a 3. os. jedn. č. (V hovorovej reči je možné pre 1. a 3. os. j. č. použiť i tvar was.). Po podmienkových spojkách sa už nekladie would.If I were in your shoes I would accept their offer.


Keby som bol v tvojej koži, prijal by som ich ponuku. (Význam: Nie som v tvojej koži.)

If you weren't ill I would invite you to drink.


Keby si nebol nemocný, pozval by som ťa na pohárik. (Význam: Si nemocný, teda ťa nepozvem.)

If I were you, I wouldn't listen to her.


Keby som bol tebou, nepočúval by som ju.b) minuléV neskutočných podmienkových súvetiach minulých je vo vete hlavný kondicionál minulý, vo vete vedľajšej po podmienkovej spojke čas predminulý.If I had known it I would have gone there.


Keby som to bol vedel skôr, bol by som tam išiel. ( Význam: Nevedel som to, teda som tam nešiel.)

If you had studied hard you wouldn't ahve failed txe exam.


Keby si bol usilovne študoval, nebol by si v tej skúške prepadol. (Význam: Neštudoval si usilovne, teda si prepadol.)

If we hadn't met him he wouldn't have come.


Keby sme ho boli nestretli, nebol by prišiel. (Význam: Stretli sme ho, teda prišiel.)V niektorých podmienkových súvetiach je v každej vete iný čas.If I had known it earlier I would be ready now.


Keby som to bol vedel skôr, bol by som teraz pripravený.

If I had had breakfast I wouldn‘t be hungry now.


Keby som sa bil naraňajkoval, nemal by som teraz hlad.


Podmienkové spojky:if


keď, keby, či, ak, pokiaľ

on condition (that)


pod podmienkou, že

provided (= providing)


za predpokladu, že

in case


v prípade, že

unless


ak nie, keď nie

if...not...


ak nie- (ledaže)

whether or not


či...alebo niePo týchto spojkách sa teda nepoužíva budúci čas a stavba vety sa riadi vyššie popísanými pravidlami.


Modálne slovesá v podmienkových súvetiachMiesto would je možné použiť tiež podmieňovacie tvary modálnych slovies.If I were a bird I could fly.


Keby som bol vtákom, vedel by som lietať.

If I could speak English I would study French.


Keby som vedel anglicky, študoval by som francúzštinu.

If I had made more money I could have gone for vacation earlier.


Keby som bol zarobil viac peňazí, bol by som mohol ísť na dovolenku skôr.

If I try hard I might find a better job.


Keď sa budem veľa snažiť, mohol by som nájsť lepšiu prácu.

If they had invited me I might have gone there.


Keby ma pozvali, možno by som tam bol išiel.

If they invite you, you should go there.


Ak ťa pozvú, mal by si tam ísť.ako to funguje?