podobné referáty

ico refreklama

Pedagogika 46


Hodnotenie:
Zobrazení: 671


37 / PODSTATA, FUNKCIE A DRUHY DETSKÝCH ORGANIZÁCIÍ. DETSKÁ ORGANIZÁCIA AKO VÝCHOVNÝ ČINITEĽ

DETSKÁ ORGANIZÁCIA =významný činiteľ socializácie a výchovy detí pôsobiaci v ich voľnom čase.

Podstata spočíva v zmysluplnom využívaní prirodzenej aktivity detí, ich túžbny realizovať vlastné predstavy o sebauplatnení a spoločenských kontaktoch.
Každá organizácia je charakterizovaná svojimi cieľami, obsahom, prostriedkami činnosti /normy, symboly, tradície, formy a metódy.
Svojou činnosťou prehlbujú detské organizácie v zmysle vlastného programu činnosti rozumový, mravný, estetický, telesný a citový rozvoj detí.
Podmienkou je pedagogický prístup vedúcich pracovníkov, ich vzdelanie a skúsenosti z práce s deťmi a mládežou.

Môžu byť :
- štátne
- cirkevné
- súkromné

nesmieme zabudnúť, že v súčasnosti mnohé organizácie priam zápasia o svoju existenciu, o finančné zabezpečenie a pod.

Kladné znaky zariadení vo voľnom čase :
- pôsobia v prirodzenom prostredí detí
- tvoria priestor pre rozvoj záujmov, vedomostí a zručností
- umožňujú zapojenie dospelých do voľného času detí
- berie na seba zodpovednosť za rozvoj záujmových aktivít
- uplatnenie zásady autonómie záujmových činností /sponzori, obec, škola, rodičia/

Čo sa týka výchovnej zložky, detské organizácie vplývajú na :
- rozvoj osobnosti
- formovanie vzťahov /priateľstvo, tolerancia/
- znaky: dobrovoľnosť; heterogénnosť; podporujú aktivitu a samostatnosť detí a mládeže

Mimovyučovacia činnosť sa od vyučovania líši:
- je dobrovoľná
- nie je viazaná na určitý plán ako v škole
- záujmová činnosť musí byť plánovitá, systematická, ale zároveň dostatočne pestrá a abstraktná
- v mimovyuč.činnosti sa obvykle vytvárajú skupiny odlišné od kolektívu triedy – bývajú menšie a sú zamerané na svoju záujmovú činnosť
- kladom záujmovej činnosti je aj to, že sú patrné okamžité výsledky a žiaci k nej majú kladný vzťah a postoj
- správne a spravodlivé hodnotenie je ďalšou podmienkou úspešnej záujmovej činnostiDetské a mládežnícke organizácie

Slovenský skauting
Tatranský orol
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Dúha
Strom života
Asociácia telovýchovnej jednoty
Asociácia pre mládež, vedu a technikuako to funguje?