podobné referáty

Kanada
KANADA Kanada je po Rusku druhý najväčší štát ... viac...

Ostrov Madagaskar
Miloslava Némová Základná škola, Benkova 3 ... viac...

Venezuela
Rozloha: 912 050 km Počet obyvateľov: ... viac...

Španělsko
-rozloha: 504 780 km2 -obyvatelstvo: 39 134 000 ( ... viac...

Afrika
Základní vymezení Africký světadíl se rozkládá ... viac...

ico refreklama

Obyvatelstvo


Hodnotenie:
Zobrazení: 6310


Obyvatelstvo
OBYVATELSTVO
- súcasná populácia-6 mld.obyvatelov
- prvá výrazná zmena-neolitická revolúcia
- priemyselná revolúcia--demografická revolúcia/1800-1950/--populacná
explózia/1950/
- prognózy-zvýšenie-Južná a Juhovýchodná Ázia, Afrika
- zníženie-Európa, Severná Amerika
- rozmiestnenie obyvatelstva-75%Eurázia,11%Afrika,8%Južn á Amerika,5%Severná
Amerika,1%Austrália+Oceánia
- ekumena-obyvatelstvom osídlená cast Zeme
- prírodné podmienky ovplyvnujúce hustotu zaludnenia-podnebie,nadmorská
výška,vzdialenost od mora
- najhustejšie osídlené oblasti-Cína /1mld.250mil/, India /1mld/, SV USA /280mil/,
Indonézia /214mil/
- najhustejšie osídlené štáty-mestá-Honkong /4 932 obyv.na km2/, Singapur /4 018
obyv.na km2/, Monaco /17 450/
- najhustejšie obývané-Belgicko,Holandsko /380 obyv.na km2/ Slovensko má 110
obyv.na km2 priemer 40 obyv.na km2/
- nad 100mil obyvatelov-Cína,India,Japonsko,Indonézia ,Brazília
100-20mil-Nemecko,Argentína,Turecko pod20mil-Polsko,Madarsko
POHYB OBYVATELSTVA
- prirodzený pohyb--pôrodnost /natalita/, úmrtnost /mortalita/, prirodzený prírastok
/úbytok/obyvatelstva
- mechanický pohyb--migrácia /stahovanie/-zmena trvalého bydliska, docasná zmena
pobytu, dochádzka do zamestnania+škôl, nepravidelné docasné pohyby
/turbulencia/-rakreácie
- emigracné faktory-sopecná cinnost, zemetrasenia, ekonomické krízy, hlad
- imigracné faktory-lacná pôda, volné pracovné miesta
predproduktívny vek 0-14, produktívny 15-64, poproduktívny 64-...
ŠTRUKTÚRA OBYVATELSTVA
- hodnotiace znaky-biologické /pohlavie,vek,rasa,zdravotný stav/, ekonomické /podla
zamestnania/, kultúrne /národy, náboženstvá,vzdelanie,jazyky/
Podla rasy
- europoidná /biela/-výrazná tvár,úzky a vysoká nos,svetlá pokožka a vlasy,hladké až
kuceravé /Európa,južná Sibír, Severná Afrika, Predná Ázia, India, USA, Nový Zéland
43%
- mongoloidná /žltá/-plochá tvár,úzky alebo stredne široký nos,cierne rovné vlasy
/Cína,India,severná Kanada,stredná a východná Sibír, Stredná Amerika/ 19%
- negroidná/cierna/-široký nos,hrubé pery,kuceravé vlasy/Afrika južne od
Sahary,USA,Stredná Amerika,Brazília, pôvodní Austrálcania/ 7%
- mestici,mulati,zambovia
Podla jazyka
- národ-urcité spolocenstvo obyvatelstva,ktoré majú spolocný historický vývoj
- národnost-urcitá príslušnost k urcitému národu
- najväcšie jazykové rodiny-indoeurópska-47% cínskotibetská-22%
- každý 5.clovek je Cínan /Cínština/
- španielcina, ruština, Indctina, Arabcina, Anglictina
Podla vzdelania
- primárne /ZŠ/, sekundárne /SŠ/a terciálne /VŠ/vzdelanie
- 850-956mil. negramotných obyvatelov // 2/3žien //
Podla náboženstva
- krestanstvo/Európa,Sev-Lat.Amer/,islam/s ev.Afrika-juž.Ázia/,
budhizmus/Cína,Japonsko/, hinduizmus/India,Nepál/
SÍDLA
- osídlenie-súbor sídel na území, v ktorých prebiehajú základné aktivity obyvatelstva
- sídlo-základná jednotka osídlenia, ktorú tvorí akékolvek obývané a priestorovo
oddelené zoskupenie bytových a nebytových objektov
- obec-samosprávny územný celok, tvorí ho 1 alebo viac sídel
- vidiecka obec-s poctom obyvatelov do 2000
- mestská obec-nad 2000 obyvatelov
- mesto-od 2000 do 100 000 obyvatelov
- velkomesto-nad 100 000 /na Zemi 100tis.velkomiest/
- metropola-nad 500tis-svetové /New York,Tokio/ kontinentálne /Brussel,Jakarta/
štátne /Bratislava,Nitra/
- aglomerácia-zoskupenie mesto+okolie, ktoré sú prepojené vzájomnými vztahmi
- konurbácia-zoskupenie niekolkých miest /Zvolen+Banská Bystrica/
- megalopolis-rozsiahle urbanizované územie
/aglomerácie+velkomestá+mestá+vid.sídla/
ŠTRUKTÚRA SÍDEL
- podla velkosti
- funkcná-monofunkcná /kúpelná-Trencianske Teplice, rekreacná-Štrbské Pleso,
dopravná-Cierna nad Tisou, obytné-Nová Dubnica/
- hierarchická/pravidlo poradia velk.miest/ *pocet obyvatelov n-tého mesta=pocet
ob.1.mesta:poradie n-tého mesta*
- teória centrálnych miest-centrálne mestá poskytujú zázemiu centrálne funkcie
- vnútorná /podla vývoja/-monogenetické, polygenetické /gotika+barok+renesancia/
Obyvatelstvo. Na území Európy, ktoré tvorí 6,7% rozlohy zemskej súše, žije 17%
obyvatelolv zemegule. Je to najhustejšie osídlený kontinent, pretože jeho obyvatelstvo
je rovnomernejšie rozmiestnené ako v iných castiach sveta. Priemerná hustota
zaludnenia dosahuje 65 obyv./km2. Najhustejšie zaludnené sú západoeurópske štáty.
Najmenšiu hustotu majú severné oblasti Ruska, Island, Nórsko a Fínsko. V poslednom
období sa podiel obyvatelstva Európy na pocte obyvatelstva sveta zmenšuje, co je
dôsledok klesajúceho prirodzeného prírastku obyvatelstva. Najvyšší prirodzený
prírastok má Polsko, Rusko, Írsko, juhoslávia. K štátom s najnižším prirodzeným
prírastkom patrí Švajciarsko, Luxembursko, Belgicko. Záporný prírastok má Madarsko,
Nemecko, Dánsko. Najväcšiu pôrodnost majú štáty s najvyšším prirodzeným
prírastkom, najmenšiu Nemevko, Belgicko, Taliansko.
Najnižšiu úmrtnost má Španielsko, Holandsko, Fínsko, Švajciarsko, Najvyššiu
Madarsko, Rakúsko, co je dôsledok vysokého podielu obyvatelstva staršieho veku. Vyše
90% obyvatelstva Európy patrí do Indoeurópskej jazykovej skupiny. Najpocetnejšia je
slovanská skupina, ktorá tvorí 35% obyvatelstva. Patria k nej Rusi, Ukrajinci, poliaci,
Cesi, Bielorusi, Bulhari, Srbi. Ku germáskej skupine s podielom 28% patria Nemci,
Anglicania, Holandania, Švédi, Rakúšania, Flámi, Dáni, Švajciari, Nóri, Islandania. Do
románskej skupiny, ktorá má 26% podirlu obyvatelov Európy, sa zaradujú Taliani,
Francúzi, Španieli, Rumuni, Portugalci, Katalánci, Valóni, Galicania... K reliktnej keltskej
skupine 1% patria Íri, Bretónci, Walesania, Galovia. Z dalších národov Európy k
indoeurópskej skupine patria gréci, Albánci, Lotyši, Litovcania a baskovia. K ugrofínskej
skupine uralskej rodiny patria Madari, Fíni, Mordvania, Estónci, k tureckej skupine
altajskej rodiny patria Tatári, Cuvaši, Baškicia Turci.
Sídla. Obyvatelstvo Európy žije vo vidieckych sídlach a v mestách. Významnejšie
postavenie ako vidiecke sídla majú mestá, ktoré predstavujú vyššiu formu
spolocensko-ekonomického rozvoja. Preto sú mestá sídlami s velkým bohatstvom
foriem života a práce. V procese priemyselného rozvoja dochádza k stahovaniu
obyvatelstva z vidieka do miest, ako aj k premene vidieckych sídel na mestá. Podiel
mestského obyvatelstva sa v procese urbanizácie neustále zvyšuje a v súcasnosti
predstavuje 55%.
Prirodzený prírastok obyvatelstva. V súcasnosti sa rocne v prepocte na 1 000
obyvatelov priemerne rodí 14-15 detí a zomiera 10 obyvatelov. Priemerný prírodzený
prírastok za celú republiku je teda 4-5 promile.
Mechanický pohyb obyvatelstva bol v minulosti väcší. Koncom minulého a zaciatkom
tohto storocia muselo vela Slovákov odíst za prácou. Prúdy vystahovalcov smerovali
najskôr do hospodárskych centier, a to do Viedne a Budapešti. Neskôr to boli hlavne
zámorské krajiny v Severnerj a Južnej Amerike a Austrálie. Po skoncení 2. svetovej
vojny vela našich obyvatelov odišlo do priemyselných oblastí Ciech a Moravy a
zúcastnili sa aj osídlovania pohranicia po odsune Nemcov. V rámci vnútroštátneho
stahovania prevládal smer do velkých miest a priemyselných centier, najmä Bratislavy
a Košíc.
Hustota zaludnenia je výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu obyvatelstva.
Priemerná hustota zaludnenia Slovenska je 108 obyvatelov na km2. Najviac ludí sa
sústrduje do velkých miest, kotlín a nížin. V Bratislave žije v prepocte na 1 km2 1 217
obyvatelov, v Košiciach 977 a v Žilinskej kotline vyše 600 obyvatelov.
Obyvatelia Slovenska podla národností:
Národnost %
Slovenská 85,7
Madarská 10,7
Rómska 1,5
Ceská, Moravská, Sliezska 1,1
Rusínska a Ukrajinská 0,6
Nemecká 0,1
Polská 0,1
Iná a neuvedená 0,2
Náboženstvo má na Slovensku korene v historických cyrilometodských tradíciách.
Napriek násilnej ateizácii pocas socialistického obdobia sa na Slovensku hlási k veriacim
72,8% obyvatelov. Prevahu má cirkev rímskokatolícka s podielom 60,3%. Dalej
nasledujú cirkvi evanjelická augsburského vyznania 6,2% a gréckokatolícka 3,4%.
Spojené národy,akceptovaná autorita obyvatelstva na úrovni, urcili, že obyvatelstvo
sveta dosiahlo 5,3 miliardy v roku 1990 a každý rok stúpa o 90 miliónov. Prírastok
1,7% za rok kleslo od roku 1970 o 0,3%.
Krajiny
Kanada:
Cesta z východného na západné pobrežie po najdlhšej dialnici sveta vedie takmer cez
osem tisíc km prekrásneho kraja. Kanada má 29 miliónov obyvatelov, co je málo na
takú obrovskú krajinu. Väcšina Kanadanov žije v mestách v teplejšej južnej casti
krajiny blízko hraníc so Spojenými štátmi. Kanada má dva úradné jazyky, anglictinu a
francúštinu. Prví Európania ktorí sa usadili v Kanade, boli Francúzi. Po nich prišli Briti.
Dnes väcšina Kanadanov hovorí anglicky, no v Québecu je úradným jazykom
francúzština.
Québec City: Hlavné mesto provincie Québec. Je to najstaršie mesto v Kanade a
zároven jediné opevnené mesto v Severnej Amerike.
Spojené štáty:
Sú prekvapujúcou zmesou rôznych kultúr a tradícií. Za posledných 500 rokov sa
Amerika stala domovom približne 60 miliónov ludí z celéhosveta. Mnohí sem prišli cez
mesto New York. Vdaka prílevu pristahovalcov pocet obyvatelov neustále narastal a
dnes predstavuje asi 250 miliónov. Spojené štáty sú svetovou velmocou a
pravdepodobne aj najbohatšou a najmocnejšou krajinou na svete. Socha slobody:
Pohlad na nu vítal mnohých pristahovalcov pocas posledných 100rokov. Socha je
symbolom slobody a bola postavená na oslavu 100.výrocia americkej nezávislosti.
Americania ju dostali od Francúzska r.1884.
Australia:
Vela Austrálcanov žije vo velkých mestách ako je napríklad Sydney, hlavné mesto
Nového a Južného Walesu. Austrália aj Nový Zéland sú ekonomické velmoci. Obchodujú
hlavne s Áziou a USA. Naproti tomu vela obyvatelov tichomorských ostrovov v Oceánii
žije v izolovaných spolocenstvách, ktoré majú len obmedzené styky s vonkajším
svetom. Cína:
V Cíne je viac ako 200 miliónov bicyklov, takže jazda na bicykli v case najväcšej
premávky býva velmi pomalá. Cína má najviac obyvatelov na svete-v tejto nekonecne
rôznorodej krajine žije a pracuje viac ako miliarda ludí. Populáciu tvorí 57 rôznych
etnických skupín. Najväcšou je skupina Chan, ktorá sa tradicne zaoberá rolníctvom.
Cínska komunistická vláda hrá aktívnu úlohu v každodennom živote obyvatelstva.
Mnohé oficiálna vládne plagáty vyzývajú rodiny, aby mali iba jedno dieta. Tibet:
Väcšina obyvatelov Tibetu patrí k vyznávacom budhizmu. Veria, že ich náboženskí
vodcovia z minulosti sa prevtelili do tela ich súcasného vodcu, dalajlámu.



ako to funguje?