podobné referáty

ico refreklama

Analytická psychológia C.G.Junga v praxi


Hodnotenie:
Zobrazení: 972


Mária Puškárová
MÚDRY STAREC – Analytická psychológia C. G. Junga v praxi
---------------------------------------- ------------------------------------
DUŠEVNO = princíp samoregulácie, vyrovnáva protiklady vedomia a nevedomia
KAŽDÁ ENERGIA vzniká v dôsledku vyrovnávajúceho procesu medzi + a –

LIBIDO = životná energia, snahy, túžby, vôľa
 SUBLIMÁCIA – prevod libida v prospech indivídua
 REGRESIA – ak tento proces zlyháva

VEDOMIE NEVEDOMIE
pevnina vychádzajúca z hĺbok bezčasový tmavý vesmír,
neprebádané útroby Zeme,
temné hlbiny oceánu
ZABÚDANIE = je potrebné, aby nám vo vedomí zostalo dosť miesta na nové dojmy a myšlienky
NÁHLE INŠPIRÁCIE Z NEVEDOMIA:
Archimedes - objavil svoj zákon vo vani
Stevenson – zápletka románu o Dr. Jekyllovi pánu Hydeovi sa mu vynorila v sne
NEVEDOMIE ~> tajomstvo
~> spontánnosť --> pozitívna veličina
~> neprebádanosť
1) osobné: všetko čo sme prežili, ale zabudli
2) kolektívne: archetypy – praveké skúsenosti ľudstva
KOMUNIKÁCIA S NEVEDOMÍM: možno ju rozšíriť prostredníctvom umleckého prejavu
písanie
maľovanie
modelovanie
tanec, hudba
aj technikou meditácie a aktívnej imaginácie
VEDOMIE vnímanie
cítenie<------------------------>m yslenie
intuícia

PERSONA = maska, to, čím nie sme, ale akými sa javíme ostatným

TIEŇ = menejcenná časť ľudskej osobnosti
potlačené a skryté prvky duše
naše druhé ja – “Alter ego”
vrodené danosti konať zlo, neodstatky JA
opakované omyly
egoistické postoje
impulzívne slová a činy
“To som nebol ja”
nevýraznosť, neurčitosť
pocit menejcennosti, ilúzie, úzkosti
&#61623; “Ak si menejcennosť uvedomujeme, máme možnosť ju korigovať.”
&#61623; v rodine: 1 člen si zamieňa iného za svoj Tieň a pohŕda ním (antipatia, u iného nenávidíme vlastné črty)
“Iným rozumiem vtedy, keď rozumiem sebe.”


ANIMA = mužská stránka ženskej duše
ANIMUS = ženská stránka mužskej duše
(život prichádza k mužovi cez dušu, k žene cez rozum)
Vo fáze Anima – Animus ide o konečný rozchod s matkou a otcom, o získanie dospelosti//
ANIMA : tlmočník, policajt, strážca, korešpondent, poštár, vrátnik, sudca, posol, anjel, colník, obchodník, pes.
//keď máme používať autoritu, ktorá sa premieta do archetypu Múdreho starca, Veľkej matky:
MÚDRY STAREC: kúzelník, veštec, mág, vodca, prievozník mŕtvych, palica
VEĽKÁ MATKA: bohyňa úrody, matka príroda, matka zem, Sibyla, kňažka, matka cirkev, Sofia, pridájajúca krava, vlčica

NIETZSCHE: identifikoval sa s postavou boha Zaratustra a napokon sa zbláznil

INDIVIDUALIZÁCIA = proces, v ktorom sa člove stáva sám sebou, hodnotí sa
1) orientácia navonok: prispôsobenie kolektívu, nachádza uplatnenie vo vzťahoch k spoločnosti, k opačnému pohlaviu, k zamestanniu, rodine
2) zameranie dovnútra, na starobu: odlíšiť sa od kolektívu, znamenať niečo ako individualita
SEN = posolstvo nevedomia vedomiu
vedomím neovplyvniteľný jav, predstavuje vnútornú pravdu a skutočnosť takú, aká je, a nie
takú, akú by sme ju chceli mať
PROCES INDIVIDUALIZÁCIE – SYMBOLY V SNOCH:
1. počiatočné štádium: kozmická katastrofa, zemetrasenie, záplava, zvieratá (lev, kôň, býk, had, vták), jaskyňa, more, zbrane, kríž, rôzne nástroje
2. prostredné štádium: žaba, brod, nebezpečný priechod, stroj, lietanie, plávanie, stav, keď sme obesený
3. konečné štádium: rovnoramenný kríž, kruh, štvorec, kvet-ruža, koleso, hviezda, vajce, slnko, dieťa, oheň (v negatívnom zmysle- pavúk väzenie )

KOMPLEX = súhrn predstáv, ktoré majú spoločný citový základ
&#61623; mocenský: spôsobuje ho komplex menejcennosti
&#61623; Oidipov: pripútanie sa syna na matku, incest s matkou, syn žiarli na matku a nenávidí otca tak, že ho túži zabiť
&#61623; Elektrin: pripútanie sa dcéry na otca
&#61623; menejcennosti
&#61623; Otcovský (Boha): strach pred otcom, ktorého príčinou je jeho veľká moc, prísnosť, zloba => túžba po absolútnej dokonalosti, absolútnej spravodlivosti, absolútne mravnej čistote, absolútne jasnom myslení, absolútne dokonalom správaní, bez zmyslu pre mieru a protikladnosť
&#61623; Materský: strach pred matkou.....
&#61623; kastračný: otec chce zbaviť syna životnej sily tým, že mu odstráni penis
&#61623; Ikarov: túžba vzlietnuť k nebesiam z nedostatku zmyslu pre realitu
&#61623; peňazí: túžba po peniazoch
&#61623; spasiteľský: 1. človek ktorý chce spasiť celé ľudstvo
2. človek, ktorý aká na to, že ho príde spasiť niekto iný
&#61623; učiteľský: prehnaná starostilosť o výchovu a výuku, neposkytuje iným nijaké práva na omyly, ktoré sú prirodzené
Podľa Junga existujú PARALELY medzi rozprávkovými bytosťami a reálnymi komplexami

ARTEMIDA (ADONIS) (antická bohyňa) = neustále loví mužov, keď jej ležia pri nohách, odmietne ich (samoľúbych)

DETI, ktoré nemôžu zniesť tiesnivú rodinnú situáciu, často spontánne kreslia kruhovité tvary -> sú im obranou a udržujú ich vnútornú rovnováhu

ASOCIÁCIA = združenie predstáv

FRANZ KAFKA
- v jeho dielach nachádzame stvárnený otcovský komplex
- mal tyranského otca a diela Proces a Zámok sú svedectvom nemohúcnosti autora ubrániť sa toľkej moci
- dokonca v diele Hmyz sa premieňa hlavný hrdina na odporný hmyz
- hmyz symbolizuje stratu osobnosti
- sny o hmyze súvisia s poruchami nervového systému a poruchami organického rázu,
nervový systém sa v takomto prípade nepodriaďuje zámerom osobnosti, vedomej vôli
- z diel dýcha požiadavka absolútnej mravnej čistoty, ktorá vyplýva z moci absolútne uznávaného boha, otca

HANS CHRISTIAN ANDERSEN
- jeho rozprávky sú dokladom materského komplexu, končia sa zväčša zle, čo v rozprávkach nebýva zvykom
- je známe, ze mal prísnu a hysterickú matku, ktorá naňho vplývala tak, že jednoducho nebol schopný vyrovnať sa s ňou, a tým aj so svojou dušou
- dievčatko so zápalkami umiera na ulici od hladu a vysilenia, rovnako zomierala aj autorova duša

“UFO je spontánnou odpoveďou nevedomia na momentálne vedomú situáciu, a to strach z bezvýchodiskovej situácie jedinca, či spoločnosti. V takýchto chvíľach sa ľudia často obracajú o pomoc k nebu a čakajú, že sa na ňom objavia zázračné znamenia, ktoré môžu znamenať hrôzu aj útechu.”

Pre Junga náboženská skúsenosť Boha znamenala individuálnu skúsenosť a rozumel pod ňou skutočnosť, že človek je plne sám sebou, vyrovnaný so sebou, keď vie o dobre aj nutnom zle v sebe aj vo svete.

Zaujímavé postrehy, porovnávajúc 3 veľké politické osobnosti:
Hitlera, Mussoliniho, Stalina:

Keby sa Hitler, Mussoliny a Stalin ocitli v miestnosti s jedným kúskom chleba a krčahom vody, spor by nastal len medzi Mussolinim a Stalinom. Hitler by sa ako čarodejník utiahol a skyvy chleba i vody by sa zmocnil Stalin, pretože bol z nich najbrutálnejší a najtvrdohlavejší.
Hitler nebol fyzicky silný, ale patril do kategórie mystických čarodejníkov, naňho prenášali Nemci túžbu po moci. Po porážke Nemecka v prvej svetovej vojne myslela a konala nemecká duša v kolektívnom meradle pod vplyvom pocitu menejcennosti. Tento komplex sa usilovala kompenzovať túžbou po moci prostredníctvom svojho veľkého proroka, spasiteľa, ktorý mal priniesť národu rovnováhu a poriadok.

Mussoliny mal aj fyzickú silu, aj vodcovského ducha. Stalin patril k inému typu vodcov. Vzal si to, čo vytvoril Lenin. Lenin zničil feudálnu a buržoáznu štrkutúru ruskej spoločnosti a nahradil ju vlastným tvorivým prístupom. To všetko však Stalin zničil. Bol to jednoducho surovec – prefíkaný roľník, mocné a inštinktívne konajúce zviera.

Po porážke v prvej svetovej vojne sa Nemci ocitli v podonej situácií ako kedysi židia. Očakávali Mesiáša. To je typické pre národy ovládané komplexom menejcennosti. Židia pociťovali tento komplex z dôvodov geografických a politických. Obliehali ich z dvoch strán a po návrate z prvého exilu v Babylone im hrozilo, že ich Rimania vykynožia. Preto im prišla na um utešujúca myšlienka o príchode Mesiáša, ktorý ich mal zachrániť.

Nemci pociťovalu komplex menejcennosti z obdobných dôvodov. V dunajských kotlinách sa objavili a základy svojho národa položili veľmi neskoro, v čase, keď Francúzi a Angličania na ceste svojich národov už značne pokročili. Aj do kolonizačného sporu vstúpili prineskoro. Keď sa im podarilo národne zjednotiť zbadali okolo seba Angličanov, Francúzov, rozvinuté národy, bohaté na kolónie a začali žiarliť a pociťovať krivdu ako mladší brat, ktorého straší obrali o leviu časť dedičstva.

Nemci pokladali Hitlera za proroka, podobného prorokom zo Starého zákona, ktorý mal zjednotiť ľud a priviesť ho do zasľúbenej zeme. Preto mali nacisti prenasledovať katolíkov i protestantov, potlačiť každú formu náboženstva a nahradiť ju novou hitlerovskou vierou.

Diktátori sa rodia v politických a ekonomických pomeroch priaznivých pre nástup diktatúry a z potreby ľudu, nie z osobných dôvodov.

Mussolini bol sympatický, láskavý, nechýbal mu cit pre rodinu. Naopak Hitler sa správal ako bezuzdný robot, drevený panák, nebol nikým, lebo predstavoval národ. Nemal priateľov a nikdy sa neoženil, lebo celkom isto obetova svoj sexuálny život pre Vec. Zdá sa, že Mussolini a Stalin viedli normálny sexuálny život. Hitlerovou vášňou bola vlasť – Nemecko. Dalo by sa povedať, že mal obrovský materský komplex, čo znamená, že sa chcel dať opanovať ženou alebo ideou. Idea je vždy ženská. Nevedomé správanie sa muža predstavuje v ženskej forme, nevedomé správanie ženy v mužskej.

Pokiaľ ide o ctižiadosť, u Hitlera zohrávala najmenšiu úlohu. Jeho osobné ambície nepresahovali úroveň priemerného človeka. Mussoliniho ctižiadosť bola viac ako priemerná. Hitler neriadil Nemecko, bol len tlmočníkom verejných tendencií. Mussolini riadil Taliansko a bol nástrojom ľudu. U Stalina to bolo celkom odlišné. Jeho ctižiadosť bola osobná a ničivá. Nestotožňoval sa s Rsukom, vládol mu ako cár. Mal absolútnu moc a celému svetu podal nádherný priklad na axiomatickú pravdu, podľa ktorej komunizmus vedie k diktatúre.ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...