referáty

(1/4)
Počet nájdených záznamov: 32Súvaha - dobré (2.63)
Prehladné usporiadanie jednotlivých zložiek majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu aktíva sa uvádzajú na súvahe na strane ľavej a pasíva na strane pravej. Súvaha sa zostavuje vo forme veľkého písmena ...
Účtovanie nákladov - dobré (2.65)
Pri svojej činnosti podnik spotrebuje rôzny materiál, elektrickú energiu, prácu zamestnancov .... Náklad – je vlastne potrebou živej a zhmotnenej práce vyjadrenej v peniazoch. V účtovníctve sa spotreba majetku, to je vznik nákladov zachytáva na osobytných účtoch, ktoré sa označujú účty nákladov...
Zdroje majetku - dobré (2.63)
5.3 Zdroje majetku predstavujú hodnotové zobrazenie časti podielu vlastníka na majetku a právne nároky veriteľov. Z právneho hľadiska ich možno označiť ako právnu oblasť a druhy majetku ako vecnú oblasť majetku. I. Vlastné 1. Vlastný kapitál/Základné imanie (pri zakladaní) - o jeho výške hovorí obchodný zákonník, často sa s ním viaže právne hľadisko, lebo určuje aj práva spoločníkov na podiel na Ma. Zdroje krytia: vlastné a cudzie (pri založení vlastný = základné imanie = peňažné a nepe
Ťahák - účto - dobré (2.73)
Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti ...
Účtovníctvo - dobré (2.76)
Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku...
Základné termíny v účtovníctve pre stredné školy - dobré (2.8)
Účtovníctvo poskytuje najucelenejší pohľad o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku pre potreby daňové...
Účtovníctvo - dobré (2.6)
Účtovníctvo
Otaky na Ucto A - dobré (2.76)
Uctovnictvo
Uctovnictvo - prednasky - dobré (2.46)
Uctovnictvo
Pokladnica v podvojnom účtovníctve - dobré (2.71)
Úvod Každá firma je založená aby vykonávala určitú činnosť. Pre kvalitné a dôsledné plnenie svojich zakázok pre odberateľov či iných obchodných partnerov, si musí na začiatku podnikania zriadiť určité veci.Jedným z mnoha dôležitých priorít je zriadenie pokladnice. Pretože sa predpokladá, že firma vznikla preto, aby vykonávala tzv. zárobkovú činnosť. Pokladnica slúži na uloženie peňažných prostriedkov, ktoré si firma uloží v mieste riadenia činnosti, alebo aj na iných miestach v hotovosti.Pri ve

Ďalšie referáty (10)