referáty

(1/19)
Počet nájdených záznamov: 187Ochranné známky - dobré (2.84)
Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu sa ochranná doba ochrannej známky obnoví vždy o ďalších desať rokov....
Štát a právo - dobré (2.65)
môžeme ho definovať ako verejno-právnu korporáciu, ktorého št. inštitúcie, t. j. št. orgány a št. organizácie, ich postavenie, vzájomné vzťahy určuje platné právo, a to tak vnútroštátne, ako aj medzinárodne. Predovšetkým sa odlišuje od iných korporatívnych mocí a to tým, že má špec. znaky, ktoré delíme na..,
Právny systém - dobré (2.76)
je normatívny systém- systém, ktorí tvoria normy hierarchicky usporiadané vo vzťahu k základnej norme (právna norma- u nás)  modizmus práva- že na určitom území je jedno platné právo- štátom uznaná forma práva - štátne donútenie Právna norma je určitý druh spoločenskej normy. Všeobecne záväzné pravidlo správania sa ľudí. Má určité špecifické znaky...
Pramene práva - dobré (2.58)
materiálne- podmienky, z ktorých tvorba práva vychádza (sociálne, ekonomické, kultúrne) formálne- normatívno-právny akt  typické pre systém práva kontinentálnej Európy - normatívna zmluva  - právna obyčaj  - precedensy/ rozhodnutia- súdne a správne  typické pre právny systém Anglo-americký ...
Organizácia súdov a konanie pred súdmi - dobré (2.47)
súdy: 1. trestno-právne (prejednávajú trestné činy) 2. civilné (občiansko- právne skutky) Občiansko-právne súdy a ich postavenie 3. vojenské súdy  musí napĺňať právomoc (daná zákonom)  príslušnosť súdov = a, vecná (konanie v 1.stupni nám vykonávajú v zásade okresné súdy) b, miestna (miestne príslušným bude ten súd, kde má trvalé bydlisko žaloba, odporca , v akom obvode) c, funkčná (vymedzenie rozsahu medzi súdmi rôzneho stupňa) ...
Pracovné právo - dobré (2.62)
 na rozmedzí súkromného a verejného práva, vzťah je horizontálny ( zamestnanec & zamestnávateľ ) Pracovno-právne vzťahy:  sú právne vzťahy, ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a povinností ( subjektívne právo- konkrétne právo konkrétnych objektov, objektívne právo- súhrn predpisov občianskeho práva, nárok = oprávnenie domôcť sa daného práva na súde) subjektívne  absolútne  relatívne
Dohoda, Výpoveď - dobré (2.58)
koniec PP dojednaným dňom Keď PP končí z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa- je ten povinný uviesť tieto dôvody. - Dôvody sa nemusia uvádzať okrem prípadov, ak to zamestnanec nevyžaduje - Z dôvodov organizačných zmien zo strany zamestnávateľa § 76  má právo na odstupné (najmenej 2x násobok  mesačnej mzdy) - v prípade že zamestnanec o to požiada je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody, pre ktoré došlo k skončeniu PP ...
Pracovný čas - dobré (2.69)
 časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi. Zamestnanec vykonáva prácu v zmysle pracovnej zmluvy, plní si svoje povinnosti.  pracovný čas sa meria v týždňoch  dĺžka týždenného pracovného času je 40 hodín  mladší ako 16 rokov môžu pracovať najviac 30 hodín týždenne  16 – 18 roční môžu pracovať 37,5 hodín týždenne  pracovný čas týždenný ...
Správne konanie. - dobré (2.61)
 colné, daňové, živnostenské orgány sa riadia podľa správneho konania  začína sa na návrh účastníka na podnet správneho orgánu  moment začatia konania považujeme prvý úkon účastníka, návrh dôjde na orgány štátnej správy, dňom kedy orgán štátnej správy spraví prvý úkon. začínajú plynúť ...
Trestný poriadok. - dobré (2.49)
základné zásady trestného konania, orgány činné v trestnom konaní. 1) nikto nesmie byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom ktorý stanovuje tento zákon. 2) Zásada prezunkcie neviny: Dokiaľ právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nie je vyslovená vina, nemožno na toho, proti komu sa vedie trestné konanie hľadieť ako by bol vinný ...

Ďalšie referáty (10)
Jestli nemáš čas a chuť na pokerovou partii, zkus karibský poker online. Ty versus dealer, lepší kombinace vyhrává!