referáty

(1/8)
Počet nájdených záznamov: 71Slovenský jazyk: Eposy P. O. Hviezdoslava - dobré (2.79)
E.aG.Vlkol.-odstup 11 r.,sú v nich odlišnosti,tvoria akoby jeden celok.Námet-zo spom. na živ.drob.zem.žij.vo V.Kubíne-POH dôver.poznal živ.zemanov,ich mysl.,mentalitu. Rieši zákl.probl.úpadku zemian.Ežo Vlkolinský-Konflikt poukaz.na 2.hl.postavách Ežo (syn), Estera(matka).Estera-star.gener.,staré rod.tradíc.,zastar.hospod.,pracuje vo dne v noci podľa starých
Ruská realistická literatúra - dobré (2.68)
prozaik a dramatik vychádzal z ľudskej slovesnosti. Napríklad v zbierke poviedok: Večery na laze neďaleko Dikanky. Neskôr zobrazoval biednych ľudí vo veľkomeste – Preterburské poviedky. Jeho vrcholným dielom je komédia Revízor. Hl. predstaviteľ komédie je Chlesťakov, podvodník, ktorý sa v malom mestečku vydáva za Revízora. Každý mu na to naletí a získa veľké peniaze ...
ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl) - dobré (2.94)
hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život - úlohu zohrávajú bohovia, ktorí majú ľudské vlastnosti a človek je voči ním bezmocný ...
AVANTGARDNÉ SMERY: - dobré (2.71)
3.Expresionizmus - expresionisti postavili proti falošnej buržoáznej morálke slobodu prírodného a pudového života, proti krutosti súvekej spoločnosti utopistickú predstavu sveta založeného na láske...
Človek v boji za slobodu a humanizmus a jeho revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej liter - dobré (2.9)
Dve významné udalosti na prelome 18. a 19. st. ovplyvnili svetový hospodársky a politický vývin: priemyselná revolúcia v Anglicku a buržoázna revolúcia vo Francúzsku. Znamenali úplný rozpad feudalizmu. Prevládajú ...
Slovenčina !!!! Pozor !!!! viac ako strán... - dobré (2.64)
veršovaný epický žáner veľkého rozsahu - jedna hl. postava, veľkú úlohu hrajú bohovia - hl. postava sa vyznačuje mimoriadnymi vlastnosťami, na ktoré pôsobia bohovia, ktorí zasahujú do deja - autori opisujú prostredie, bitky /odbočenie od deja/ - význam- zárodky dobrodružného románu - prameň poznania starovekej gréckej spoločnosti - Odysea - zobrazuje posledné dni 10ročného putovania itackého kráľa pri návrate z trójskej vojny - jeho návrat je predlhá,..
Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy. - dobré (2.83)
vystupuje v nej malé množstvo postáv, sú však vykreslené ako skutočné ľudská charakteristika (Maco Mlieč, Ondráš Machuľa, Adam Krt), do deja vstu­pujú vyformované, nevyvíjajú sa, a o ich živote pred opísanou udalosťou sa au­tor zmieňuje iba ako by mimochodom...
Motívy vzbury proti utrpeniu a neslobode v slovenskej romantickej literatúre - dobré (2.78)
SAMO CHALUPKA • najstarší člen Štúrovej školy • jeho starší brat Ján bol známym dramatikom. • bol jedným zo zakladateľov a aktívnych členov Spoločnosti česko-slovanskej • zúčastnil sa povstaní v Poľsku • stal sa kňazom...
Rozbor Hviezdoslavovského a Štúrovského verša - dobré (2.87)
Hviezdoslavovský verš - ide o sylabotonický veršový systém, ktorý je založený na ustálenom počte slabík vo verši s rovnakým umiestnením prízvukov...
Jazykovedná, politická, novinárska a básnická činnosť Ľudovíta Štúra - dobré (2.63)
Ľudovít Štúr bol vedúcou osobnosťou mladej revolučno-demokratickej generácie. Jeho činnosť v národnou buditeľskom hnutí bola mnohotvárna. Bol hlavným iniciátorom uzákonenia nového spisovného jazyka (1843). Okrem toho bol i politikom...

Ďalšie referáty (10)