referáty

(1/40)
Počet nájdených záznamov: 399Projektové financovanie - dobré (2.77)
Projektové financovanie nie je technika financovania v žiadnom prípade mladá. Už také akcie ako bol Suézsky prieplav či Panamský prieplav boli financované na báze projektového financovania. Na medzinárodných finančných trhoch je možné o väčšom význame projektového financovania hovoriť od polovičky 70. rokov. U nás sa táto technika objavuje zhruba v posledných štyroch rokoch...
Základné ekonomické zákony - dobré (2.52)
Základné problémy organizácie ekonomiky by sa dali pomerne ľahko riešiť, ak by spoločnosť mala k dispozícii neobmedzené množstvo výrobných zdrojov. Tieto zdroje sú však obmedzené, a tým utvárajú hranice výrobných možností spoločnosti. Spoločnosť sa musí rozhodnúť, ako zdroje, ktoré má k dispozícii, využije na výrobu ekonomických statkov. To znamená, musí sa rozhodnúť, ktoré ekonomické statky bude vyrábať a v akom množstve. Navyše sa musí rozhodnúť, či sa výrobné zdroje majú využiť len na súčasnú, alebo aj na budúcu spotrebu. Musí sa rozhodnúť, či bude vyrábať len spotrebné predmety, alebo aj kapitálové statky, ktoré v budúcnosti umožnia vyrábať viac spotrebných i kapitálových statkov...
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANCIÍ - dobré (2.69)
Začiatkom 20. storočia nastal prudký rozvoj kapitalistickej spoločnosti, priemyslu, ... Adam Smith – používal pojmy zisky, daň, pôžička (nepoužíval kategóriu financie). Karol Marx – peňažný, obchodný a bankový kapitál (nikde sa nehovorilo o financiách) Až v roku 1910 Rudolf Hilferding napísal dielo Finančný kapitál. Pod finančným kapitálom zahŕňa peňažný, pôžičkový, podnikateľský...
Podniková hospodárstvo - dobré (2.84)
Podnikanie sa v rámci vývoja ekonomickej teórie chápalo na jednej strane ako vlastnosť človeka schopného vyrábať výrobky a poskytovať služby a nadaného inovovať, motivovať a vytvárať určité príležitosti na rozvoj výrobnej ale aj celkovej hospodárskej činnosti....
Predmet a metodológia VET. - dobré (2.89)
Kedy vzniká ekonómia ako veda, ako sa rozvíja. Ekonómia ako veda aj s názvom vzniká v staroveku, bola súčasťou filozofie, stredovek- poznatky v rámci prác scholastiky- cirkevné učenie. Tomáš Akvinský ekonomický cyklus Jozef = sny  7 kráv- najstaršia teória ekonomického cyklu, novovek- začína sa formovať moderný systém- základy moderného ekonomického systému- formujú sa 2 školy starší a novší smer Merkantilizmus ...
Rozdelenie managmentu - dobré (2.74)
Rozdelenie managmentu: 1)klasický model: a)vedecké riadenie-Taylor b)admistratívne - Procesný prístup – činnosti výrob.podniku[obchodná,finančná,ochranná,účtovná,riadiaca] manaž.funkcie[predvídanie, prikazovanie,koordinovanie,kontrola] 14zásad[deľba práce,autorita,jednotné prikazovanie&vedenie,podriad.čiastkových záujmov,odmena,decentralizácia riadenia,stupnica hodností,poriadok,slušnosť, iniciatíva,súlad,jednota zamest.] c)byrokrat.model-Weber- elementárne oparácie,princíp hierarchie,sústava pravidiel(štandardnosť,právomoc),formálne ...
Podielové fondy - dobré (2.86)
Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto - do fondu a zverí ...
Národná banka Slovenska - dobré (2.73)
Národná rada SR schválila na post guvernéra Národnej banky Slovenska od januára budúceho roka súčasného viceguvernéra Ivana Šramka...
Všeobecná ekonomická teória 2 - dobré (2.7)
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia po hrubý domáci produkt...
Všeobecná ekonomická teória 3 - dobré (2.83)
Všeobecná ekonomická teória - Rozšírená teória multiplikátora

Ďalšie referáty (10)