referáty

(1/3)
Počet nájdených záznamov: 30Bankovníctvo a internet - dobré (2.95)
Bankovnictví je odvětví, u kterého právě využití všech možností internetu může vést k radikální změně jeho charakteru. A tak se může stát, že si budoucí generace pod pojmem "banka" bude představovat namísto nám dnes známých honosných ...
Bankovníctvo a finančná politika - dobré (2.92)
Banky od svojho vzniku zabezpečovali úschovu peňazí, sprostredkovanie platieb, a tým i koncentrovali voľné prostriedky na úvery. Bankový úver bol založený na požičiavaní cudzích peňazí, čím sa súčasne utvárali nové peniaze. Prvé banky vznikli proti úžerníkom už v 12. a v 13. storočí v juhoeurópskych mestských štátoch Benátkach a Janove...
Tuzemský hotovostný platobný styk - dobré (2.8)
Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov a bezpečnosť ...
Obchodné banky - dobré (2.67)
Slovensko bolo v tomto období súčasťou Rakúsko - uhorskej monarchie. Prvou bankou v Rakúsko - Uhorsku bola Banco del Giro vo Viedni založená na základe cisárskeho patentu v roku 1703. Táto banka mala zabezpečiť úrokovania a splácanie štátnych dlhov. S podobným poslaním sa na rozkaz Márie Terézie zriadil...
Finančný trh a jeho segmenty - dobré (2.84)
Funkcie finančného trhu V trhovej ekonomike sa finančný trh pokladá za vrchol ostatných trhov (trh tovaru a služieb, trh výrobných činiteľov, informačný trh, ...
Bankovníctvo a bankové služby - dobré (2.91)
Rozvinutá banková sústava je nevyhnutnou súčasťou vyspelej trhovej ekonomiky. Je vždy dvojstupňová: Prvý stupeň – tvorí emisná banka ( centrálna, ústredná ). Emisná banka sa nazýva aj bankou bánk a bankou štátu...
Banková sústava SR - dobré (2.8)
Základné zložky bankovej sústavy (emisné a obchodné bankovníctvo a ich vzájomné väzby) - Úlohy, právne postavenie a charakteristika NBS (Zákon o NBS, nástroje riadenie obchodných bánk, hlavný účel centrálnej banky v SR) - Právne postavenie , miesto a úloha obchodných bánk v ekonomike slovenskej republike - Banky so špeciálnymi funkciami Vypracovanie: Banková sústava predstavuje systém, ktorý vytvárajú banky pôsobiace v hospodárstve. Banková sústava môže byť na rôznom stupni rozvoja.
1. Finančný trh - dobré (2.69)
1.1 Podstata finanèného trhu Predstavuje súčasť trhového mechanizmu, jeho vznik a postupný rozvoj závisí od aktívneho využitia peňažných a kapitálových zdrojov. Na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt peňazí a kapitálu, vytvára sa cena za ktorú sú subjekty finančného trhu ochotné uskutočňovať finančné transakcie a operácie. Subjekty finančného trhu – sprostredkovatelia: · banky · sporiteľne · poisťovne · burzy · finančné i
Centrálna banka - dobré (2.83)
Centrálna banka - charakteristika CB a jej nástroje (priame a nepriame) - emisné operácie CB - ostatné operácie CB Charakteristika centrálnej banka a jej nástroje Centrálna banka má viacero osobitných funkcií, ktoré ju odlišujú od ostatných bánk a zároveň má nadradené postavenie. Spravidla je vo vlastníctve štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny, preto musí mať aj k tomu zodpovedajúcu právomoc – musí byť vo svojich rozhodnutiach čo najviac nezávislá od vlády a ministerstva
Devízový zákon - dobré (2.85)
Devízový zákon Devízový zákon č. 202/1995 Z. z. zaviedol od 1. 10. 1995 konvertibilitu Sk pre bežné operácie v rámci platobnej bilancie pre tuzemcov. Vonkajšia konvertibilita Sk znamená, že tuzemec môže plniť svoje záväzky voči cudzozemcom za podmienky, že má dostatok vlastných korunových prostriedkov a predloží tuzemskej banke doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o záväzok voči cudzozemcovi. Záväzok môže plniť v slovenskej alebo v cudzej mene, a to v závislosti od vzájomnej dohody tuzemca a

Ďalšie referáty (10)